Mina rättigheter efter avslutad placering

När du ska flytta ifrån ett hem som du har varit placerad i så kallas det för utskrivning. Du har lite olika rättigheter vid en utskrivning beroende på hur gammal du är och i vilken situation du är i. Men det finns några saker som är gemensamma för alla.

Du har alltid rätt att:

 • Vara med och planera inför din utskrivning
 • Ha kontakt med din socialsekreterare även efter utskrivning
 • Få stöd och hjälpmedel i vardagen
 • Få habilitering
 • Få utbildning eller sysselsättning
 • Få information om vilka rättigheter du har
 • Säga vad du tycker och känna dig lyssnad på
 • Få olika anpassningar och stöd för att kunna vara med och planera för utskrivningen, till exempel anpassade möten och hjälpmedel
 • Få anpassad information till exempel både muntlig och skriftlig information eller information i bilder
 • Få stöd att samordna dina insatser till exempel genom en samordnad individuell plan (SIP).

Din rätt till stöd efter en avslutad placering

Vilket stöd du eller din familj kan få beror på vilken funktionsnedsättning du har och hur mycket den påverkar din vardag. Om du behöver stöd från flera håll har du rätt att få något som kallas för samordnad individuell plan, SIP. SIP är till för att socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska kunna samordna sina insatser så att du får det som du behöver. Skola och andra verksamheter kan också vara med i SIP.

Om du är över 15 år

Om du är över 15 år kan du själv kontakta din socialsekreterare och ansöka om stöd. Det kan ske muntligt eller skriftligt.

Om du är under 15 år

Om du är under 15 år eller av annat skäl inte kan ansöka själv är det din vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare som ska ansöka om stöd.

Din rätt till ett eget hem

Om du behöver flytta till eget boende efter din placering men inte har någon som kan hjälpa dig eller råd att betala för boendet måste du berätta det för din socialsekreterare. Då får hen pröva om du har rätt till ett eget boende från kommunen. Du har rätt till stöd i ditt boende oavsett om du flyttar till eget boende eller flyttar tillbaka till din vårdnadshavare.

Du har rätt till habilitering efter en placering

Barn och unga med NPF har rätt till habilitering efter en placering. Habilitering handlar om att hitta sätt för att allt ska fungera så bra som möjligt för dig i alla delar av vardagslivet. Du har till exempel rätt att få

 • Vård som du behöver
 • Anpassningar i ditt hem
 • Stöd för att prova ut vilka hjälpmedel du behöver
 • Stöd så att du får utvecklas på alla områden i livet, till exempel din rörelseförmåga, ditt språk och din psykiska hälsa.

Habiliteringen är ofta ett team med bland annat läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, psykolog och kurator. Om du ska få stöd från flera håll kan du få hjälp att samordna planeringen, exempelvis i en samordnad individuell plan, en SIP. Det är kommunen eller regionen där du bor som har ansvar för att göra en SIP.

SIP-planen ska utgå från vad du behöver och du har alltid rätt att berätta vad du tycker. Du kan också själv föreslå att du ska få en SIP. Ett sätt är att be någon som du har kontakt med inom skolan, sjukvården eller omsorgen om hjälp. Hen kan då antingen hjälpa dig att bjuda in till ett möte, eller hänvisa dig vidare till de som har ansvar för SIP i din kommun eller region.

Din rätt till utbildning eller sysselsättning efter en placering

Grundskolan är obligatorisk i Sverige. Det gör att du alltid har rätt att få gå i skolan. När du har gått klart grundskolan finns möjligheter att fortsätta utbildningen exempelvis i gymnasium, yrkeshögskola, folkhögskola eller universitet. De rättigheter som du har till utbildning när du är placerad, har du också efter att du har avslutat din placering. Du kan läsa mer om rätten till utbildning i avsnittet om utbildning.

Din socialsekreterare ska hjälpa dig att:

 • Få utbildning eller annan sysselsättning
 • Få det stöd som du behöver i skolarbetet

Skolan och hälso- och sjukvården delar på ansvaret att se till så att du får de skolhjälpmedel som du behöver. Prata med din lärare eller rektor om det gäller anpassade läromedel, anpassad utrustning eller tillgänglighet i skolan. Om det gäller hjälpmedel i andra situationer kan du läsa avsnittet om hjälpmedel.

I skolan finns elevhälsan med skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, skolkurator och någon som har specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan ska också stödja alla elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Back to top