A-C

A

Aktivitetsersättning

Du kan ansöka om aktivitetsersättning eller sjukersättning om du har en sjukdom eller en funktionsnedsättning som gör att du inte kan arbeta. Ansökan görs till Försäkringskassan. Aktivitetsersättning är för dig i åldern 19–29 år som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Läs mer om aktivitetsersättning.

Anpassat arbete

Om man har nedsatt arbetsförmåga kan man få ett arbete som är anpassad efter ens förutsättningar. Personer med NPF kan till exempel vara hjälpta av fler raster, tätare handledning, kortare arbetsdagar eller checklistor.

Fördelen med anpassat arbete är att man kan ta fler pauser eller hålla ett lugnare tempo utan oroa sig för vad chefen eller kollegorna ska tycka, eftersom det är överenskommet från början. Läs mer om arbete med stöd.

Antidiskrimineringsbyråer

En antidiskrimineringsbyrå är en organisation som arbetar för att motverka diskriminering och främja likabehandling. Antidiskrimineringsbyråerna är utsedda av regeringen och har i uppdrag att stödja människor som har blivit diskriminerade på grund av exempelvis ålder, etnicitet, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller religion.

Om du har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och har blivit diskriminerad kan du vända dig till en antidiskrimineringsbyrå för hjälp. De kan ge råd och stöd i frågor som rör diskriminering och likabehandling, samt hjälpa dig att bedöma om det finns skäl att göra en anmälan om diskriminering. Antidiskrimineringsbyråerna kan också driva ärenden och föra talan i domstol om det finns skäl att misstänka att diskriminering har skett.

För att få hjälp av en antidiskrimineringsbyrå kan du kontakta dem via deras hemsida, telefon eller e-post. De kan ge dig råd och stöd i frågor som rör diskriminering och hjälpa dig att bedöma om det finns skäl att göra en anmälan om diskriminering.

Läs mer om antidiskrimineringsbyråer.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är en statlig myndighet som hjälper dig som saknar arbete och/eller behöver extra stöd för att klara av ett arbete utifrån funktionsnedsättning, till exempel NPF. Det kan till exempel handla om att matcha jobb med dig som arbetssökande eller att ge personligt stöd, till exempel genom en SIUS-konsulent.
Läs mer om arbetsförmedlingen.

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen är en lag som handlar om att det ska vara säkert och tryggt att arbeta. Lagen innehåller regler om vad som ska göras för att arbetsmiljön ska vara bra och att arbetsplatsen ska vara anpassad så att man inte blir sjuk eller skadar sig när man jobbar. Arbetsmiljölagen säger också att arbetsgivaren måste ta hänsyn till anställdas olika behov, till exempel personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

För personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan det vara extra viktigt att ha en anpassad arbetsmiljö. Det kan handla om att ha lugn och ro på arbetsplatsen, att ha tydliga instruktioner, eller att få extra hjälp och stöd för att klara av arbetet. Arbetsmiljölagen ger personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning rätt till att ha en arbetsplats som är anpassad efter deras behov. Det innebär att arbetsgivaren är skyldig att göra vad som behövs för att personen ska kunna arbeta på ett säkert och bra sätt. Här kan du läsa mer om arbetsmiljölagen.

Arbetsträning

Ofta föregås en anpassad anställning av en tids praktik eller arbetsträning för att kartlägga vilken typ av arbete man passar för och vilka anpassningar som behövs. Arbetsträning eller praktik kan öka chansen till arbete, då syftet är att hitta ett arbete som du klarar av och ta reda på vilka anpassningar som behövs. Här kan du läsa mer om arbetsträning.

B

BEO – Barn- och elevombudet

Barn- och elevombudet (BEO) bevakar barns och elevers rättigheter och utreder uppgifter om kränkningar i skolan. BEO kan även kräva skadestånd för barn och elever som varit utsatta för kränkningar och mobbning. En annan viktig uppgift är att informera om skollagens bestämmelser om nolltolerans mot kränkningar och mobbning. BEO finns på Skolinspektionen. Läs mer om barn- och elevombudet.

BO – Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är en statlig myndighet som arbetar för att stärka barns rättigheter i samhället. Barnombudsmannen är en oberoende röst för barn och unga och har som uppgift att bevaka och främja deras intressen och rättigheter.

Barn kan få hjälp av barnombudsmannen genom att kontakta myndigheten och berätta om sina problem eller frågor. Barnombudsmannen kan till exempel ge råd och stöd i frågor som rör barns rättigheter, såsom rätt till utbildning, hälsa och skydd mot våld och övergrepp. Barnombudsmannen kan också agera som en förmedlare mellan barn och andra myndigheter eller organisationer för att säkerställa att barns rättigheter respekteras och tillgodoses. Läs mer om barnombudsmannen.

Boendestöd

Om man har svårt att klara av sin vardag, till exempel få till rutiner som städning, betala räkningar eller ta sig ut på aktiviteter kan man ansöka om en insats som heter boendestöd. Boendestöd är en frivillig insats som beviljas utifrån Socialtjänstlagen. Syftet med boendestöd är att man ska kunna leva ett självständigt liv. Läs mer om boendestöd.

Budget och skuldrådgivare

Om man har fått skulder och vill få hjälp och råd kan man kontakta kommunens budget och skuldrådgivare. En budget och skuldrådgivare kan också hjälpa till med att ansöka om skuldsanering. Skuldsanering ansöker man om hos Kronofogden och innebär att man får en plan för hur ens räkningar ska betalas och att man lever på existensminimum tills skulden är betald. Läs mer om budget- och skuldrådgivning.

C

Centrala studiestödsnämnden (CSN)

CSN förmedlar studiestöd, det vill säga studiebidrag och lån för studier vid högskola eller universitet, Komvux, folkhögskola med mera. Läs mer om CSN.

Back to top