G-I

H

Hem för vård och boende (HVB)

HVB är ett boende där flera ungdomar eller vuxna bor för att få stöd och behandling i en hemlik miljö. Ett HVB kan ha olika behandlingsinriktning och vända sig till olika målgrupper, till exempel personer med svår psykisk ohälsa, missbruk eller kriminalitet. Man kan bo i ett HVB frivilligt, men också med tvång. Det är viktigt att alla HVB-hem som tar emot personer med NPF har kunskap om diagnoserna och vad de innebär.

Här är en film som beskriver vad HVB-hem är och hur det kan vara att bo där: https://www.youtube.com/watch?v=sF1S_FBRf9E&t=11s

Läs mer om att vara placerad och vilket stöd du kan få.  

Läs mer om dina rättigheter i HVB.  

Hjälpmedel 

Du kan behöva kognitiva hjälpmedel om du har svårt med sådant som handlar om minne, koncentration och kommunikation. Det kan till exempel handla om att planera din tid, att läsa eller att hitta i din omgivning. Det kan också handla om att få hjälp med att uttrycka sig.

Kognitiva hjälpmedel kan vara allt från enkla bildsymboler, tidshjälpmedel och planeringskalendrar till mer komplicerade elektroniska hjälpmedel som en handdator. Det kan också vara en teknisk lösning där ett helt system installeras i bostaden med olika funktioner för att påminna, varna och vägleda. En mobiltelefon som med en knapptryckning kopplar direkt till en samtalscentral med personlig service är exempel på där en tjänst är ett kognitivt hjälpmedel.

Många hjälpmedel kan man köpa i vanliga affärer eller ladda ner som mobilapp. Man kan också ansöka om hjälpmedel på grund av sin funktionsnedsättning. För att ansöka om hjälpmedel behöver du ta kontakt med en person som kan skriva ut hjälpmedel. Den personen kallas för en förskrivare och är oftast en arbetsterapeut.

Läs mer om hjälpmedel.

HSL – hälso och sjukvårdslagen

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) innehåller grundläggande regler för all hälso– och sjukvård. Lagen är utformad som en ramlag som anger mål för hälso– och sjukvården och krav på god vård. HSL innehåller bestämmelser om vårdens kvalitet och att verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Lagen säger att den som har störst behov ska ges företräde till hälso– och sjukvården.

Läs mer om lagen i sin helhet.

I

IVO – Inspektionen för vård och omsorg 

IVO är en statlig myndighet som ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning. Som privatperson kan du informera IVO om missförhållanden i hälso- och sjukvården eller inom socialtjänsten: https://ivo.se/privatpersoner/

Back to top