Q -S

Q

R

S

Samordnad individuell plan (SIP)

Om man har kontakt med både vård (ex. tandvård, ungdomsmottagning, vårdcentral, psykiatri) och socialtjänst (ex. socialpsykiatri, familjeenhet, lss) och behöver få hjälp med samordning så kan du be om en samordnad individuell plan, förkortad SIP. Behov av samordning kan handla om att de olika kontakter du har behöver prata med varandra för att kunna planera för stödinsatser, att alla iblandande får en helhetssyn på hur du har det, att du inte ska bollas runt mellan olika verksamheter eller att stödinsatser du behöver ges i rätt ordning. Ett viktigt syfte med SIP är att avlasta och förenkla för dig och dina anhöriga.

Läs mer om samordnad individuell plan (SIP).

SIS särskilda ungdomshem

På Statens institutionsstyrelse (SIS) särskilda ungdomshem tar emot ungdomar med psykosociala problem, till exempel missbruk och kriminalitet. På ungdomshemmet får ungdomarna vård enligt LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård unga). Om socialtjänsten upptäcker att en ung person har så stora problem att det är nödvändigt med tvångsvård, gör man en utredning. Sedan lämnar socialtjänsten en begäran om tvångsvård till förvaltningsrätten som kan besluta om ett omhändertagande. De flesta platserna på SIS är låsbara.

Läs mer om SIS.

Skollagen

Skollagen är en lag som reglerar hur skolverksamhet i grundskolan, gymnasieskolan, och vuxenutbildningen ska bedrivas i Sverige. Skollagen fastställer bland annat vilka mål och krav som ska gälla för utbildningen, vilka rättigheter och skyldigheter elever och lärare har, och vilka regler som gäller för skolans organisation och ledning. Skollagen är en viktig grund för att säkerställa att alla elever får en likvärdig och högkvalitativ utbildning i Sverige.

Elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) har rättigheter enligt skollagen. Skolan måste anpassa undervisningen så att den passar varje elevs behov, inklusive elever med NPF. Det innebär att skolan ska hjälpa eleverna med saker som läsning, koncentration och andra svårigheter som kan uppstå på grund av NPF. Skolan måste också försöka ge extra stöd och hjälp till elever med NPF om de behöver det för att kunna klara av skolan. Genom att följa skollagen har elever med NPF rätt att få hjälp och stöd för att kunna lära sig och trivas i skolan på lika villkor som alla andra elever.

Här kan du läsa lagtexten.

Skolinspektionen

Skolinspektionen är en statlig myndighet som arbetar för att alla barn och elever ska få en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö. De har som uppgift att se till att skolorna följer lagar och regler. Som privatperson kan man till exempel anmäla missförhållanden i skolan till Skolinspektionen eller kontakta barn- och elevombudet (BEO).

Läs mer om skolinspektionen.

Skyddat boende

Skyddat boende kan vara en insats för personer som utsätts för våld i sitt hem och som behöver någonstans att ta vägen. Det är en form av tillfälligt stödboende, bemannat med personal som är speciellt utbildad för att genom samtal, aktiviteter och andra metoder hjälpa våldsutsatta personer att komma på fötter och gå vidare i livet. I vissa fall erbjuds skyddat boende av exempelvis kvinnojourer utan beslut från socialnämnden.

SoL – Socialtjänstlagen

Socialtjänstlagen är en lag som reglerar hur socialtjänsten ska bedrivas i Sverige. Socialtjänsten är en kommunal verksamhet som syftar till att hjälpa människor som behöver stöd och hjälp för att kunna leva ett bra liv. Socialtjänstlagen säger vad socialtjänsten får och inte får göra, samt vilka rättigheter och skyldigheter som gäller för både den som söker hjälp och för socialtjänsten själv. Lagen reglerar exempelvis hur socialtjänsten ska arbeta för att skydda barn och unga, hjälpa personer med funktionsnedsättning, äldre och personer som missbrukar droger eller alkohol. Syftet med socialtjänstlagen är att främja människors välbefinnande och trygghet, samt att stärka deras möjligheter att delta i samhällslivet.

Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) har rätt till stöd enligt socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen ger kommunen skyldighet att erbjuda stöd och hjälp till personer med NPF för att underlätta deras vardag och förbättra deras livskvalitet. Det kan handla om olika insatser, exempelvis personligt stöd, individuellt anpassat boendestöd, daglig verksamhet eller ekonomiskt stöd. Insatserna ska vara individuellt anpassade efter personens behov och syfta till att främja deras självständighet och delaktighet i samhället. Personer med NPF kan också ha rätt till särskilt stöd för att kunna delta i samhällslivet på lika villkor som andra. Dessa insatser ska erbjudas utifrån en individuell bedömning av personens behov och förutsättningar.  Här kan du läsa lagtexten.

Studie- och yrkesvägledare

En studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig att komma på vad du vill arbeta med och vad som behövs för att komma dit. Hen kan också hjälpa till med vad för behörighetskrav det finns på olika utbildningar och hur du kan läsa in ämnen eller betyg som kanske saknas. Arbetsförmedlingen har ofta en karriärvägledare som kan hjälpa till med detta om du är inskriven där. Men det finns också studie- och yrkesvägledare vid den kommunala vuxenutbildningen. Kontakta din kommun och fråga hur du får kontakt med en vägledare.

Studenthälsan

Studenthälsan är studenternas ”företagshälsovård”. Det är mycket som kan påverka hälsan och studiesituationen under studietiden som till exempel höga prestationskrav. Kontakta Studenthälsan för medicinsk eller psykologisk rådgivning. Studenthälsan och samordnaren för studenter med funktionsvariation samarbetar vid behov.

Stödet är likartat vid olika universitet och högskolor. Kontakta berört lärosäte för mer information.

Stödboende

Stödboende är ett boende för barn och unga som inte har behov av lika stora vård- och behandlingsinsatser som de som vårdas på HVB, men som ändå behöver stöd i sin vardag. En del ungdomar flyttar från HVB till stödboende som en form av utslussning. Stödboende innebär exempelvis att man har en egen lägenhet under placeringstiden och att det finns personal på eller i anslutning till boendet.

Back to top